Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van NV Gredim, met maatschappelijke zetel te 8520 Kuurne, Koning Leopold III straat 9 en met ondernemingsnummer 0413.843.075 (hierna “Diedjies” genoemd).

Voor alle vragen en inlichtingen kan u ons contacteren op privacy@diedjies.be.

WAAROM DEZE PRIVACY VERKLARING?

Deze privacyverklaring heeft als doel u volledige informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens door Diedjies te verstrekken.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT EN WANNEER?

Diedjies is verwerkingsverantwoordelijke en verwerkt in het kader van haar activiteiten volgende persoonsgegevens van klanten.
• Aanvraag Diedjies lidkaart: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum.
• Toegang tot de discotheek: identiteitskaart met inbegrip van het rijksregisternummer (dit laatste wordt in een gecodeerde vorm opgeslagen en wordt enkel gebruikt zodat niemand een andere identiteit kan overnemen bij het aanmaken van een lidkaart).
• Beeldmateriaal: foto’s en camerabeelden.

Bij elk bezoek aan Diedjies of gelieerde clubs gaan wij volgende gegevens van verwerken: intern lidnummer, de datum en tijdstip van u bezoek en welke club u bezoekt. Diedjies kan uw persoonsgegevens verder nog verzamelen:
• wanneer u ons toevoegt op sociale media (Facebook, Instagram,…);
• wanneer u zich abonneert op newsletters, ingaat op uitnodigingen of deelneemt aan wedstrijden;
• wanneer u contact met DIEDJIES opneemt via de diverse kanalen die u ter beschikking worden gesteld;
• wanneer u door de bewakingscamera’s in en rond de gebouwen wordt gefilmd. Deze beelden worden enkel opgeslagen met het oog op het waarborgen van de veiligheid van goederen en personen en om misbruik, fraude en andere inbreuken waarvan onze klanten en wijzelf het slachtoffer zouden kunnen worden, te voorkomen (hun aanwezigheid wordt aangeduid met pictogrammen die onze contactgegevens vermelden).
• wanneer u door de fotograaf wordt gefotografeerd.

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ JOUW GEGEVENS ?

DIENSTVERLENING
Diedjies verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening:
• om een veilige toegang tot de club te garanderen
• voor het in behandeling nemen van vragen en klachten.

INFORMEREN
Diedjies verwerkt persoonsgegevens bij het versturen van mailings, uitnodigingen en informatie over aankomende events. Voor deze berichten kan u zich ten alle tijde uitschrijven.

ANALYSES & (MARKT)ONDERZOEK
Jouw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van Diedjies en aan haar gelieerde ondernemingen te verbeteren. Ook kunnen we je vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Jij beslist zelf of je hier aan mee wilt doen door uitdrukkelijke toestemming te geven of niet.

RAPPORTAGE
Diedjies verwerkt gegevens van leden voor het doen van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen gemaakt, producten en diensten geėvalueerd en wordt gekeken of campagnes effectief zijn. Gegevens van leden worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele leden bevat, maar enkel informatie over bepaalde groepen gebaseerd op bezoek, locatie, leeftijd of nieuwe leden.

CONTACT MET LID
Als je contact met ons opneemt of wij contact met je opnemen per e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van Diedjies later zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kunnen wij je sneller en beter helpen.

WETTELIJKE VERPLICHTING
Diedjies kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

GERECHTVAARDIGD BELANG
Met het meeste respect voor de privacy, verwerkt Diedjies persoonsgegevens met het oog op beveiliging van goederen en personen en bewaking en controle.

MAAKT DIEDJIES GEBRUIK VAN COOKIES?

Diedjies maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Wat cookies zijn en van welke soorten cookies Diedjies gebruik maakt, kun je lezen in de Cookieverklaring van Diedjies zoals deze is opgenomen op onze website www.diedjies.be.

HOE GAAN WIJ OM MET DE BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS?

Diedjies zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor alle medewerkers van Diedjies zijn in te zien. Maar ook het up-to date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW GEGEVENS?

Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een lidmaatschap van Diedjies hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist. Indien u de toegang tot Diedjies om bepaalde redenen definitief werd ontzegd, worden de strikt noodzakelijke persoongegevens permanent bewaard uit veiligheidsoverwergingen en om onrechtmatige toegang te vermijden.

MAAKT DIEDJIES BIJ DE VERWERKING VAN GEGEVENS GEBRUIK VAN DIENSTEN VAN DERDEN?

Diedjies maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn: marketing, marktonderzoek, adverteren en analyseren van effectiviteit van advertenties, webanalyse en applicaties/saas-diensten waarvan gebruik wordt gemaakt in het kader van werving en selectie, ledenadministratie, klantenservice en marketing, mobiele app.

VERSTREKT DIEDJIES GEGEVENS AAN DERDEN?

Diedjies verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. Diedjies kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

HOE KUN JE INVLOED UITOEFENEN OP DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?

In de privacywetgeving zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

INZAGE GEGEVENS
Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.

RECTIFICATIE GEGEVENS
Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

WISSEN GEGEVENS
Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEPERKING VAN DE VERWERKING
Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal Privacyverklaring Diedjies 4 specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar je toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, indien Diedjies de gegevens niet meer nodig heeft maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar. Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

OVERDRAAGBAARHEID GEGEVENS
Je hebt recht om jouw gegevens te laten overdragen. Hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand, CSV-bestand of zullen downloadbaar zijn. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

BEZWAAR TEGEN VERWERKING
Je hebt altijd recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoongegevens op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben tegen indien de verwerking van je persoonsgegevens gebeurt op grond van een taak van algemeen belang of indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Diedjies en wanneer jouw belangen zwaarder wegen dan de belangen van Diedjies. Wanneer jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag je ook altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan doe je dat als volgt. Je kan jouw verzoek per e-mail sturen naar requestprivacy@diedjies.be. Of je kunt per post een verzoek sturen naar:

NV Gredim
t.a.v. Privacy Care
Koning leopold III straat 9
8520 Kuurne

Vermeld bij jouw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld jouw naam, adres en telefoonnummer. Ter verificatie sturen wij je een e-mail naar het bij Diedjies opgegeven e-mailadres met de uitnodiging om jouw verzoek middels de bijgevoegde link te bevestigen.

Als u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit via he online klachtenformulier (https://www. gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen) of per aangetekend schrijven naar:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Telefoon: +32 2 274 48 00
E-mail: contact@apd-gba.be

Diedjies behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring ten allen tijde aan te passen Uiteraard zal Diedjies haar klanten hiervan op de hoogte stellen via haar website of via email.

CELEBRATE YOUR BIRTHDAY

Join us at Diedjies & pre-register to have an unforgettable night with all your friends.

DOWNLOAD DIEDJIES APP

Discover our own Diedjies app made for you! Less worries, more fun!

GET SOCIAL WITH US

Share your happiness with #diedjies 
Follow us on

© 2022 Diedjies, All Rights Reserved
Privacy Policy | Cookie Policy | Club Rules